880058 :Online Gezondheidscommunicatie (CD/BDM) wordt niet aangeboden in 2016-2017
(Online Health Communication (CD/BDM) will not be offered in 2016/2017)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14 x 2 hoor/werkcolleges en gastcolleges (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Opdrachten (zie bijzonderheden) (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Master
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:wordt niet aangeboden in 2016/2017

Docent(en)


dr. H. Tates (coordinator)


Doel van de cursus

Deze cursus belicht recente ontwikkelingen op het terrein van voorlichting en informatieoverdracht in de gezondheidszorg door middel van nieuwe communicatie- en informatietechnologieën (ook wel eHealth genoemd). De cursus heeft de volgende doelstellingen:

 • De student kan aan de hand van voorbeelden uit empirisch onderzoek de invloed van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën op het verwerven, verwerken en uitwisselen van gezondheidsinformatie beschrijven en beargumenteren.
 • De student kan het begrippatiëntenparticipatiein verband brengen met ontwikkelingen op het terrein van eHealth.
 • De student kan een onderbouwde visie geven over de invloed van gezondheidsvaardigheden op de (on)mogelijkheden gebruik te kunnen maken van ontwikkelingen op het terrein van eHealth.
 • De student kan een onderbouwde visie geven op de mogelijkheden die eHealth biedt voor het op maat aanbieden van gezondheidsinformatie.
 • De student is in staat tot een kritische evaluatie van de onderzoeksliteratuur op het terrein van eHealth, blijkend uit het schrijven van een theoretisch gefundeerd onderzoeksvoorstel.
 • De student kan de mogelijkheden en beperkingen beschrijven om met communicatie en eHealth mensen aan te sporen tot gezond(er) gedrag.


Inhoud van de cursus

De ontwikkeling van nieuwe communicatie- en informatietechnologieën biedt patiënten en zorgverleners nieuwe mogelijkheden voor het verwerven, beheren en uitwisselen van gezondheidsinformatie. Daarnaast bieden deze nieuwe communicatiemiddelen de mogelijkheid om gezondheidsinformatie toe te spitsen op de behoeften, wensen en kenmerken van de individuele gezondheidszorggebruiker (ook wel communicatie op maat genoemd). Aan de hand van een kritische bespreking van theorie en onderzoeksliteratuur komen in deze cursus de volgende deelgebieden van eHealth aan bod:

 • Nieuwe communicatiemogelijkheden tussen zorgverleners, patiënten en verzorgers
 • Nieuwe manieren om gezondheidsinformatie te zoeken, beheren en te delen
 • Nieuwe vormen van patiëntenparticipatie
 • De invloed van gezondheidsvaardigheden op het gebruik van eHealth

 • Bijzonderheden

  De cursus bestaat uit hoorcolleges, gastcolleges en werkcolleges. Studenten maken opdrachten naar aanleiding van de verplichte empirische literatuur en presenteren en bediscussiëren hun bevindingen tijdens de werkcolleges (weging 20%). De eindtoetsing vindt plaats door middel van een individueel geschreven onderzoeksvoorstel (weging 80%). Beide tentamenonderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.


  Verplichte literatuur

  1. De te lezen artikelen voor deze cursus worden bekend gemaakt via Blackboard


  Mogelijk interessant voor

  • Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2015, 2016 )
  • Communicatie-Design ( 2015, 2016 )
  • Human aspects of Information Technology ( 2015, 2016 )
  • Data Journalism ( 2015, 2016 )
  • Communication and Information Sciences ( 2015, 2016 )

(18-jul-2017)